Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Obniżenie i zmniejszenie alimentów z powodu częstszych kontaktów i widzeń z dziećmi

Stosownie do art. 133 § 1 KRO, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W myśl zaś art. 135 § 1 i 2 KRO, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodnie z § 2 wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie (…) może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Nadto zgodnie z § 3, na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają: świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808 i 875), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji (pkt 1); świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pkt 2); świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407) (pkt 3); świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111) (pkt 4); rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303) (pkt 5).

Z treści ww. przepisu wynika jednoznacznie, że przy ustaleniu wysokości świadczenia alimentacyjnego na rzecz małoletniego dziecka należy wziąć pod uwagę z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, z drugiej strony możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Współzależność między tymi czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspakajane w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego. Należy przez to rozumieć dochody rzeczywiście uzyskiwane, jak również zarobki i dochody, które każdy z małżonków może i powinien uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Możliwości finansowych nie należy utożsamiać z faktycznie osiąganymi dochodami. Obejmują one także wysokość dochodów, które zobowiązany do alimentacji jest w stanie uzyskać przy uwzględnieniu wyuczonego zawodu, ilości i rodzaju posiadanego majątku.

Zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego można żądać w razie zmiany stosunków (art. 138 KRO), przy zachowaniu reguł wynikających z art. 135 KRO. Poprzez pojęcie „stosunków” należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. Zatem zmiana stosunków to zmiana okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego – rozumie się przez to zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, które uzasadniają potrzebę skorygowania -zmniejszenia lub zwiększenia- wysokości świadczeń alimentacyjnych. Należy wziąć pod uwagę okoliczności mogące świadczyć o zmianie stosunków majątkowych stron takie jak: zmiana stosunków własnościowych powodująca utratę bądź zwiększenie majątku, okoliczności świadczące o zmianie możliwości zarobkowych stron, a także stan faktyczny. Zaznaczyć trzeba, że zmiana stosunków będąca podstawą do zmiany orzeczenia musi zaistnieć po uprawomocnieniu się wyroku, w którym zasądzono alimenty (wyrok SN z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie o sygn. akt I CKN 274/99).

Obniżenie i zmniejszenie alimentów z powodu częstszych kontaktów i widzeń z dziećmi Poznań

Podkreślenia wymaga, że zmiana orzeczenia alimentacyjnego na podstawie art. 138 KRO jest dopuszczalna tylko w razie zmiany stosunków powstałych po wydaniu tego orzeczenia i porównania stanu istniejącego w dacie uprzedniego orzeczenia ze stanem obecnym. Przy czym dowodzenie w przedmiocie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych zobowiązanego ma na celu wykazanie zmian w tym zakresie i nie może zmierzać do polemiki z ustaleniami poczynionymi w poprzedniej sprawie, które jak już wskazano objęte są powagą rzeczy osądzonej.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Małoletni syn wniósł o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego syna J. Ż.  Podnieść należy, że sytuacja życiowa powoda od czasu orzekania w zakresie alimentów znacząco zmieniła się. W tamtym okresie powód zamieszkiwał wspólnie z rodzicami i na utrzymanie mieszkania przeznaczał od 500 zł do 700 zł miesięcznie oraz nie ponosił kosztów dojazdów do pracy. Aktualnie powód nadal pracuje u tego samego pracodawcy, na tym samym stanowisku i zarabia na podobnym poziomie. Niemniej jednak od czasu ustalenia szerszych kontaktów z synem w sprawie I. N. tj. od marca wyprowadził się z domu rodzinnego i zamieszkał w wynajmowanym mieszkaniu w K.. Podał, że za wynajem mieszkania płaci 1000 zł miesięcznie oraz ponosi koszty dojazdów do pracy z K. do G.. Dlatego też, koszty utrzymania powoda znacząco wzrosły, nie tylko z racji zmiany miejsca zamieszkania i dodatkowych kosztów dojazdów do pracy ale również ze względu na większy wkład w osobiste wychowanie małoletniego syna.

Obniżenie i zmniejszenie alimentów z powodu częstszych kontaktów i widzeń z dziećmi Poznań

Zmieniła się także sytuacja majątkowa jak i możliwości zarobkowe matki małoletniego pozwanego. W czasie orzekania w zakresie alimentów. A. W. nie pracowała i utrzymywała się z zasiłku dla bezrobotnych. Aktualnie pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w M., gdzie zarabia ok. 2700 zł netto miesięcznie oraz dorabia na podstawie umowy zlecenia jako instruktor „aqua fitness” osiągając dochody w wysokości od ok. 80 do ok. 230 zł miesięcznie.

Jednocześnie zauważyć należy, koszty utrzymania małoletniego pozwanego wzrosły, chociażby z tego powodu, że małoletni jest starszy o 4 lata. Aktualnie małoletni uczęszcza do przedszkola i korzysta z dodatkowych płatnych lekcji j. angielskiego. Niemniej jednak to oboje rodzice zobowiązani są do łożenia na utrzymanie małoletniego wedle własnych możliwości finansowych.

W tym miejscu podkreślić trzeba, iż małoletni J. Ż. od lipca 2017 r. utrzymuje szersze kontakty z ojcem, co istotnie wpływa na wysokość należnych mu alimentów. Małoletni pozostaje pod opieką ojca praktycznie 8 dni w miesiącu tj. każdą środę oraz dwa weekendy, co niewątpliwie wpłynęło zmianę zasad partycypowania każdego z rodziców w kosztach jego utrzymania. Ponadto małoletni spędza z ojcem tydzień ferii zimowych oraz dwa tygodnie w czasie wakacji. Matka małoletniego przyznała, że powód realizuje ustalone dotychczas kontakty z synem. Nie ulega zatem wątpliwości, że wówczas to powód pokrywa koszty utrzymania dziecka, co w pewnym stopniu odciąża finansowo matkę. Dodatkowo powód kupuje synowi odzież, zapewnia atrakcje, na co przeznacza ok. 300-400 zł miesięcznie.

W toku postępowania niejednokrotnie matka małoletniego podnosiła, że powód oprócz wynagrodzenia zasadniczego pobiera liczne dodatki oraz często wyjeżdża w celach zarobkowych do Obwodu Kaliningradzkiego. Powód powyższych okoliczności nie kwestionował. Podał, że wyjeżdża w celu zakupu tańszego paliwa do Obwodu Kaliningradzkiego średnio dwa razy w tygodniu.

Ustalając wysokość alimentów, Sąd wziął pod uwagę wysokość wszystkich uzyskiwanych dochodów przez każdego z rodziców. Podnieść należy, że rodzice małoletniego pozwanego uzyskują porównywalne dochody, które kształtują się na poziomie ok. 3000 zł netto miesięcznie.

Każde z rodziców ponosi koszty utrzymania małoletniego pozwanego, lecz podkreślić należy, że koszty ponoszone przez powoda od 2012 r. znacząco wzrosły z racji utrzymywania częstszych kontaktów z synem, co przekłada się bezpośrednio na wysokość należnych małoletniemu alimentów i stanowiło główną przesłankę do ich obniżenia. W ocenie Sądu, alimenty na poziomie 700 zł miesięcznie tj. o 100 zł mniej niż dotychczas, pozwolą matce na pokrycie połowy kosztów utrzymania małoletniego i zarazem nie obciążą nadmiernie powoda. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, Sąd obniżył alimenty od powoda I. Ż. płatne na rzecz małoletniego J. Ż. do kwoty 700 zł miesięcznie przy zachowaniu dotychczasowych warunków i terminów. Wyrok Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 21 lutego 2018 r. III RC 177/17

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu