Ugoda i zgoda na rozdzielność majątkową małżonków

Ugoda i zgoda na rozdzielność majątkową małżonków

Artykuł 52 KRO przewiduje możliwość rozdzielności majątkowej małżonków z ważnych powodów. Nakłada to na Sąd orzekający obowiązek ustalenia, czy w konkretnej sprawie „ważne powody” rzeczywiście wystąpiły. Poczynienie szczegółowych ustaleń jest ważne, zwłaszcza w tych sprawach, gdy powód domaga się rozdzielności majątkowej z mocą wsteczną. Art. 431 KPC w związku z art. 452 KPC wyłączają możliwość rozstrzygnięcia sprawy o rozdzielność majątkową w oparciu jedynie o przyznanie faktów i uznanie powództwa przez pozwanego, z wyłączenia tego bowiem wypływa wskazówka, że postępowanie dowodowe w tego rodzaju sprawach nie może zostać zredukowane, lecz powinno zostać przeprowadzone w całej pełni, starannie i wnikliwie. Odnosi się to do każdego rozstrzygnięcia o rozdzielności majątkowej, także do takiego, które wywołuje skutki od daty wyrokowania, ale ze szczególną uwagą musi być respektowane przez sąd w razie, gdy orzeka on o rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

Konieczne jest wtedy ustalenie, czy i jakie poważniejsze zobowiązania zostały zaciągnięte przez pozwanego małżonka, na jakie cele zostały zużyte ew. uzyskane kredyty i pożyczki, w jaki sposób są one zabezpieczone itp. Wszystko to jest potrzebne celem upewnienia się, czy motywy jakie skłoniły powoda (a w razie uznania przez pozwanego - oboje małżonków) do wnoszenia o sądową rozdzielność majątkową, nie mają w istocie na celu pozbawienia wierzycieli możliwości zaspokojenia się ze wspólnego majątku małżonków, względnie przerzucenia ciężaru odpowiedzialności majątkowej na osoby trzecie, zabezpieczające zobowiązania małżonków.

Bez odpowiednich w tych kwestiach ustaleń nie jest możliwa ocena, czy istnieją ważne przyczyny rozdzielność majątkową - zwłaszcza z mocą wsteczną. Pamiętać przy tym należy, że jeśli istnieje w tej kwestii zgoda obojga małżonków, mogą oni zawrzeć stosownej treści umowę (art. 47 KRO), oczywiście ze skutkami prawnymi jedynie na przyszłość, zaś jeżeli w sprawie istnieją przesłanki uznania, w sytuacji opisanej w art. 41 § 3 KRO, że zaspokojenie wierzyciela, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków, z majątku wspólnego byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, to współmałżonek tegoż dłużnika ma szansę uzyskania sądowego ograniczenia a nawet wyłączenia możliwości zaspokojenia wierzyciela z majątku wspólnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (113 votes)

Dodaj komentarz