Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Były mąż albo żona uniemożliwia, utrudnia korzystanie i używanie wspólnego samochodu. Dopuszczenie do posiadania.

Zgodnie z art. 341 KRO każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.

Wprowadzenie tego przepisu jest – jak zaznaczono w uzasadnieniu – ustawowym potwierdzeniem dopuszczalności dochodzenia przez małżonków ochrony posesoryjnej i petytoryjnej we wzajemnych stosunkach między nimi (tak uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, WWW.sejm.gov.pl/prace, data wizyty – 20 czerwca 2004 r., s. 10) (por. M.Olczyk „Komentarz do zmiany art. 341 KRO wprowadzonej przez Dz U.z 2004 r. Nr 162, poz. 1691).

W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że źródłem roszczenia o dopuszczenie współwłaściciela do współposiadania rzeczy jest art. 206 KC w zw. z art. 222 § 1 KC (tak Sąd Najwyższy np. w uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2013 r., sygn. III CZP 88/12). Powołując się na te przepisy Sąd Najwyższy wywiódł w uzasadnieniu wyżej przywołanej uchwały, że pozbawiony współposiadania i korzystania z rzeczy współwłaściciel ma prawo wystąpić z roszczeniem windykacyjnym przeciwko pozostałym współwłaścicielom, którzy bezprawnie władają, w rozumieniu omawianego unormowania, rzeczą wspólną.

Były mąż albo żona uniemożliwia lub utrudnia korzystanie i używanie wspólnego samochodu auta Dopuszczenie do posiadania Poznań

Powództwo o dopuszczenie do współposiadania, kierowane przeciwko władającemu współwłaścicielowi, jest bowiem uzasadnione niezależnie od tego, czy ów współwłaściciel pozbawił innego współwłaściciela współposiadania, czy też drugi współwłaściciel, np. zagubił klucze, a władający współwłaściciel nie chce mu ich wydać. Zgodnie ze wskazanymi przepisami, wystarczającą przesłanką do uwzględniania roszczenia powoda jest bowiem fakt, że jest on współwłaścicielem przedmiotowego lokalu i że jest pozbawiony możliwości jego współposiadania.

W zakresie ochrony petytoryjnej przepis ten jest przy tym odpowiednikiem przepisu art. 206 KC dotyczącego współwłasności w częściach ułamkowych. Zgodnie bowiem z art. 206 KC, każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Tymczasem nie ma wątpliwości i znalazło to potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, iż w ramach przepisu art. 206 KC współwłaścicielowi przysługuje ochrona jego uprawnień przewidziana w art. 222 KC dla właściciela. Jeżeli więc jeden ze współwłaścicieli narusza wynikające ze stosunku współwłasności uprawnienia drugiego właściciela do korzystania z rzeczy wspólnej, to współwłaścicielowi, którego prawo zostało dotknięte, przysługuje – w zależności od rodzaju naruszenia – roszczenie o dopuszczenie do współposiadania lub o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2003 roku, IV CKN 325/2001, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1978 r., III CRN 172/78, OSNCP 1979, nr 7-8, poz. 150, uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 1993 r., III CZP 36/93, OSNCP 1993, nr 12, poz. 213 czy wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2001 r., IV CZ 198/01).

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Pozwem z dnia 13 grudnia powódka K. K. (1) wniosła pozew przeciwko K. K. (2) o „umożliwienie korzystania z autaosobowego marki M. (…) rok produkcji 1995, samochodu V. (…) rok produkcji 1986, przyczepy kempingowej KIP i przyczepy towarowej lekkiej N., których na podstawie wspólności majątkowej jest właścicielem wspólnie z mężem K. K. (2)” oraz o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. Wskazała, że została pozbawiona dostępu do przedmiotowych pojazdów, które stanowią wspólną własność stron. Pozwany przywłaszczył sobie kluczyki oraz dowody rejestracyjne, a z samochodów i pojazdów korzysta wyłącznie sam. Poza przyczepą kempingową powódka nie wie nawet, gdzie są przechowywane.

Strony pozostają obecnie w konflikcie i toczy się między nimi sprawa o rozwód. Brak możliwości korzystania przez powódkę z przedmiotowych pojazdów spowodowany jest ukryciem przez pozwanego przed powódką tych pojazdów, jak również ich kluczyków i dokumentów. Powódka zwracała się bezskutecznie do pozwanego o wydanie jej tych pojazdów do korzystania. Strony nigdy nie umawiały się, iż powódka nie będzie korzystała z przedmiotowych pojazdów. Powódka chce korzystać z tych pojazdów jako z samochodów osobowych oraz dla celów rekreacyjnych i przywozu np. opału na zimę.

Były mąż albo żona uniemożliwia lub utrudnia korzystanie i używanie wspólnego samochodu auta Poznań

Sąd nie dał wiary zeznaniom pozwanego, w zakresie, w jakim wskazał, że strony umówiły się, w jaki sposób będą korzystać z pojazdów wchodzących do ich majątku wspólnego. Takie twierdzenia pozwanego pozostają w sprzeczności z treścią zeznań powódki, a nie zostały poparte żadnym innym materiałem dowodowym. Są przy tym nielogiczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze w przypadku samochodów osobowych małżonkowie mogą się umówić, że jedno korzystać będzie z jednego auta a drugie z innego, tak w przypadku pojazdów służących do celów rekreacyjnych czy towarowych z istoty swej mają one służyć całej rodzinie i trudno przypuszczać, że małżonkowie umawiali się, że korzysta z nich tylko jeden z małżonków. Sąd nie dał również wiary zeznaniom pozwanego, w których wskazał, że powódka nie powinna w ogóle posiadać uprawnień do kierowania pojazdami, z uwagi na swoją chorobę, której istnienie zataiła w trakcie badań mających na celu ustalenie, czy może nadal prowadzić pojazdy mechaniczne. Pozostały zebrany w sprawie materiał dowodowy w żaden bowiem sposób nie potwierdza tych twierdzeń pozwanego. Sąd zważył, co następuje:

Powódka została bowiem pozbawiona możliwości korzystania z przedmiotowych pojazdów przez pozwanego, a pozwany nie wykazał, by strony umówiły się, iż jedynie on będzie korzystał z przedmiotowych pojazdów z wyłączeniem powódki. Powódce przysługuje więc uprawnienie do żądania dopuszczenia jej do współposiadania tych pojazdów w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozwanego.

W ocenie Sądu przedstawiony przez powódkę zakres współkorzystania przez nią z przedmiotowych pojazdów daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozwanego. Oczywistym jest bowiem, iż strony, pozostając obecnie w konflikcie, nie są w stanie korzystać z tych pojazdów łącznie, w tym samym czasie. Stąd zasadnym jest, by powódka korzystała z nich przez 2 tygodnie albo tydzień w każdym miesiącu, a pozwany w pozostałym czasie. By powódka miała możliwość korzystania z tych pojazdów niezbędne jest przy tym nie tylko wydanie jej samych pojazdów ale również kluczyków do tych pojazdów oraz ich dokumentów, na czas, gdy będzie z nich korzystać. Do korzystania z pojazdu mechanicznego niezbędne jest bowiem nie tylko dysponowanie samym pojazdem ale też kluczami do niego i dokumentami uprawniającymi do poruszania się nimi po drogach publicznych. Stąd na podstawie art. 341 KRO w zw. z art. 222 § 1 KC Sąd, w punktach 1 do 4 wyroku, nakazał pozwanemu dopuszczenie do współposiadania tychże pojazdów, szczegółowo określając terminy, w jakich ma dochodzić do wydania powódce tych pojazdów, kompletu kluczyków do nich oraz dokumentów oraz miejsce, w którym ma do tego dochodzić. Jest to przy tym parking położony przed wspólnym mieszkaniem stron, co z pewnością stanowić będzie najdogodniejsze dla nich miejsce.

Sąd nie podzielił przy tym twierdzeń pozwanego, iż żądanie powódki pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, wobec wielości spraw sądowych między stronami i konfliktu między nimi. Powódka, jako współwłaścicielka pojazdów, ma bowiem uprawnienie do korzystania z nich, wynikające z treści art. 222 § 1 KC i art. 341 KRO, a pozbawienie jej tego uprawnienia, wobec uznania jej roszczenia za niezgodne z zasadami współżycia społecznego, mogłoby nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach, które w przedmiotowej sprawie nie występują.

Sąd wydał więc następujący wyrok:

1. nakazuje pozwanemu K. K. (2) dopuszczenie powódki K. K. (1) do współposiadania samochodu osobowego marki M. nr rej. (…) poprzez udostępnienie powódce tego pojazdu do wyłącznego korzystania przez pierwsze dwa tygodnie każdego miesiąca to jest od 1 (pierwszego) do 14 (czternastego) dnia każdego miesiąca, w tym wydanie powódce w dniu 1 (pierwszego) każdego miesiąca kompletu kluczyków do pojazdu i dokumentów pojazdu, przy czym wydanie pojazdu, kluczyków i dokumentów następować ma na parkingu przed budynkiem położonym w G. przy ul. (…),

2. nakazuje pozwanemu K. K. (2) dopuszczenie powódki K. K. (1) do współposiadania samochodu marki V. (…) poprzez udostępnienie powódce tego pojazdu do wyłącznego korzystania przez ostatnie dwa tygodnie każdego miesiąca to jest: w miesiącach styczniu, marcu, maju, lipcu, sierpniu, październiku i grudniu od 18 (osiemnastego) do 31 (trzydziestego pierwszego) dnia tych miesięcy, w miesiącu lutym od 15 (piętnastego) do 28 (dwudziestego ósmego) dnia tego miesiąca, a w miesiącach kwietniu, czerwcu, wrześniu i listopadzie od 17 (siedemnastego) do 30 (trzydziestego) dnia tych miesięcy, w tym wydanie powódce odpowiednio w dniach 18 (osiemnastego) stycznia, marca, maja, lipca, sierpnia, października i grudnia, 15 (piętnastego) lutego i 17 (siedemnastego) kwietnia, czerwca, września i listopada kompletu kluczyków do pojazdu i dokumentów pojazdu, przy czym wydanie pojazdu, kluczyków i dokumentów następować ma na parkingu przed budynkiem położonym w G. przy ul. (…),

3. nakazuje pozwanemu K. K. (2) dopuszczenie powódki K. K. (1) do współposiadania przyczepy kempingowej KIP poprzez udostępnienie powódce tego pojazdu do wyłącznego korzystania przez pierwszy tydzień każdego miesiąca to jest od 1 (pierwszego) do 7 (siódmego) dnia każdego miesiąca, w tym wydanie powódce w dniu 1 (pierwszego) każdego miesiąca kompletu kluczyków do pojazdu i dokumentów pojazdu, przy czym wydanie pojazdu, kluczyków i dokumentów następować ma na parkingu przed budynkiem położonym w G. przy ul. (…),

4. nakazuje pozwanemu K. K. (2) dopuszczenie powódki K. K. (1) do współposiadania przyczepy towarowej N. nr rej. (…) poprzez udostępnienie powódce tego pojazdu do wyłącznego korzystania przez pierwsze dwa tygodnie każdego miesiąca to jest od 1 (pierwszego) do 14 (czternastego) dnia każdego miesiąca, w tym wydanie powódce w dniu 1 (pierwszego) każdego miesiąca kompletu kluczyków do pojazdu i dokumentów pojazdu, przy czym wydanie pojazdu, kluczyków i dokumentów następować ma na parkingu przed budynkiem położonym w G. przy ul. (…). Wyrok Sądu Rejonowego – I Wydział Cywilny z dnia 20 maja 2015 r. I C 1657/14

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu