Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Wygaszenie i uchylenie alimentów na byłą żonę po rozwodzie

Zgodnie z treścią art. 60 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO), jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Celem, jakiemu ma służyć uprzywilejowane roszczenie alimentacyjne małżonka niewinnego, przewidziane art. 60 § 2 KRO, w stosunku do rozwiedzionego współmałżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia jest zapobieżenie sytuacji, w której rozwód miałby spowodować pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej małżonka niewinnego w porównaniu do sytuacji, w której znajdowałby się w prawidłowo funkcjonującym małżeństwie. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest roszczenie przyznane małżonkowi niewinnemu o przyczynienie się małżonka uznanego za wyłącznie winnego w odpowiednim zakresie do zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb, chociażby nie znajdował się w niedostatku.

Niedostatek należy tłumaczyć jako brak środków na pełne pokrycie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, to jest na zapewnienie sobie normalnych warunków bytowych adekwatnych do wieku i stanu zdrowia, pomimo wykorzystania przez niego wszystkich dostępnych legalnie i w granicach rozsądku możliwości w celu uzyskania niezbędnych dochodów (zob. na ten temat np. wyroki SN: z 7 września 2000 r., I CKN 872/2000, Lexis.pl nr 2210519; z 5 lipca 2000 r., I CKN 226/2000, Lexis.pl nr 380634; z 28 czerwca 2000 r., IV CKN 662/2000, Lexis.pl nr 2212160; z 7 października 1999 r., I CKN 146/98, Lexis.pl nr 6426119 oraz wyrok SA w Poznaniu z 10 lutego 2004 r., I ACa 1422/2003, LexisNexis nr 376331, „Wokanda” 2005, nr 2, s. 46). Usprawiedliwione potrzeby w rozumieniu art. 60 § 1 uzależnione są od wieku, stanu zdrowia, wykształcenia, zdolności i trybu życia prowadzonego w trakcie związku małżeńskiego przez uprawnionego.

Wygaszenie i uchylenie alimentów na byłą żonę po rozwodzie Poznań

W myśl art. 60 § 3 KRO gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek alimentacyjny wygasa z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Zmiana obowiązku alimentacyjnego, zgodnie z treścią art. 138 KRO, możliwa jest w razie zmiany stosunków, czyli okoliczności istotnych z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. Rozstrzygnięcie o żądaniu opartym na art. 138 KRO wymaga, po pierwsze, porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się rozstrzygnięcia zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o zmianie obowiązku alimentacyjnego. Po drugie zaś oznacza, że upływ czasu, jaki nastąpił od daty ostatniego wyroku zasądzającego alimenty, do daty orzekania o zmianie tegoż obowiązku, sam w sobie nie może jeszcze przemawiać za zasadnością powództwa. Zmiana taka musi jednak być istotna i musi ona nastąpić nie wcześniej, niż po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty, albowiem powództwo nie może zmierzać do weryfikacji prawomocnego orzeczenia sądu, dotyczącego obowiązku alimentacyjnego (wyrok SN z dnia 25 maja 1999 roku, sygn. akt I CKN 274/99, wyrok SN z dnia 27 maja 1999 roku, sygn. akt I CKN 687/98).

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Pozwem z dnia 6 lutego powód M. M. wniósł o uchylenie obowiązku alimentacyjnego na rzecz pozwanej D. K., ustalonego wyrokiem Sądu Rejonowego na kwotę 700 zł miesięcznie. W ocenie Sądu, od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego stron, do dnia orzekania w przedmiotowej sprawie nastąpiła zmiana, w rozumieniu art. 138 KRO, uzasadniająca uchylenie obowiązku alimentacyjnego na rzecz pozwanej z datą zamknięcia rozprawy. W tym czasie powód regularnie uczestniczył już w spłacie kredytu hipotecznego.

W ocenie Sądu, istotnej zmianie nie uległy możliwości zarobkowe stron oraz ich sytuacja rodzinna. Możliwości zarobkowe powoda nadal pozwalają powodowi na wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego na rzecz pozwanej, choć niewątpliwe koszt utrzymania rodziny powoda jest wysoki z uwagi na stan zdrowia syna powoda. Istotną zmianą, uzasadniającą uchylenie obowiązku alimentacyjnego powoda na rzecz pozwanej, jest partycypacja powoda w spłacie kredytu hipotecznego oraz odpadnięcie, po stronie pozwanej, wysokich ówcześnie kosztów leczenia stomatologicznego. W dacie poprzedniego wyroku alimentacyjnego pozwana opłacała całą ratę kredytu tj. 2 300 zł, a aktualnie jej udział w racie jest niższy o 1 050 zł miesięcznie. Ponadto, aktualnie pozwana nie ponosi już tak wysokich kosztów leczenia stomatologicznego, które w trakcie poprzedniego postępowania alimentacyjnego oceniała okresowo na kwotę około 2 000 zł miesięcznie, a pozostałe do poniesienia koszty na kwotę 12 000 zł.

Wygaszenie i uchylenie alimentów na byłą żonę po rozwodzie Poznań

Pozwana przyznała, iż koszty jej utrzymania nie uległy zasadniczej zmianie, to oznacza iż pozwana ponosi podstawowe koszty utrzymania w kwocie około 3 000 zł w tym: kredyt około 1 250 zł, koszty utrzymania mieszkania około 643 zł (czynsz, media, podatki, ubezpieczenie), wyżywienie 600 zł, higiena 200 zł, ubrania 200 – 300 zł. Aktualnie pozwana nie leczy się na depresję. Korzysta z opieki medycznej w ramach pakietu medycznego od pracodawcy. Posiada służbowy telefon. W ocenie Sądu, wynagrodzenie pozwanej (średnio 5 778,48 zł netto), pozwala aktualnie na sfinansowanie nie tylko podstawowych potrzeb pozwanej, tak jak to miało miejsce podczas poprzedniego postępowania alimentacyjnego, ale także innych kosztów utrzymania pozwanej, jak chociażby kosztów wypoczynku, rozrywki czy kontrolnej aktualnie opieki stomatologicznej.

Obawy pozwanej przed zwolnieniami grupowymi nie mogą uzasadniać oddalenia powództwa. Pozwana nie otrzymała wypowiedzenia umowy o pracę; na dzień orzekania Sądu jej sytuacja zawodowa jest stabilna. Gdyby w przyszłości sytuacja zarobkowa pozwanej uległa pogorszeniu lub powód zaniechał partycypowania w spłacie kredytu hipotecznego to, z uwagi na treść przepisu art. 60 § 2 KRO, pozwana będzie mogła ponownie wystąpić o alimenty od powoda. Sąd więc uchylił, z dniem 4 lutego obowiązek alimentacyjny M. M. na rzecz D. K., ustalony ostatnio wyrokiem Sądu Rejonowego. Wyrok Sądu Rejonowego V Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 18 lutego 2020 r. V RC 95/19

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu