Podział majątku i wcześniejsza spłata przez jednego z byłych małżonków kredytu hipotecznego przed terminem wymagalności rat

Podział majątku i wcześniejsza spłata przez jednego z byłych małżonków kredytu hipotecznego przed terminem wymagalności rat

Co się stanie, gdy jeden z byłych małżonków po rozwodzie, ale przed podziałem majątku, spłacił z góry wspólny kredyt, który w chwili spłaty nie był wymagalny albowiem spłata została w umowie kredytowej rozłożona na wiele lat? Czy po spłacie kredytu z wyprzedzeniem przez 1 z byłych małżonków daje prawo do żądania zwrotu połowy spłaconego kredytu od drugiego z byłych małżonków?

Fakt, że były małżonek spłacił kredyt przed terminem nie daje mu podstaw do żądania zwrotu od drugiego małżonka przypadającej na niego części kredytu spłaconego przed terminem, w którym wymagalna była spłata na rzecz banku. W judykaturze przyjmuje się, że czyny lub zaniechania dłużnika solidarnego, który zaspokaja dług nieistniejący lub istniejący w niższej wysokości, nie mogą pogorszyć położenia prawnego współdłużników solidarnych w stosunkach między dłużnikami i nie uprawniają do żądania od nich zwrotu nienależnej zapłaty. Roszczenie byłego małżonka powoda byłoby zatem przedwczesne.

Co do zasady, każdy z dłużników solidarnych odpowiada za przypadającą na niego część długu. Wysokość roszczeń regresowych przysługujących regresantowi wynika z art. 376 § k.c. Jeżeli z treści stosunku prawnego istniejącego między współdłużnikami solidarnymi nie wynika nic innego, dłużnik który spełnił świadczenie może żądać zwrotu w częściach równych.

Byli małżonkowie mogą zawsze umówić się, że do spłaty długu zobowiązany będzie wyłącznie jeden z byłych małżonków, gdy dług został zaciągnięty na nabycie wspólnej nieruchomości, która w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków przypadły jednemu z nich. Czyli umowa między nimi może uzasadniać żądanie zwrotu tej części długu, którą spłacił jeden z małżonków pomimo, że nie była  jeszcze wymagalna.

Nie budzi również wątpliwości, że roszczenie regresowe powstaje i staje się wymagalne nie tylko z chwilą pełnego zaspokojenia wierzyciela, ale również spełnienia świadczenia w zakresie przenoszącym tę część, która według stosunku wewnętrznego między współdłużnikami obciąża świadczącego dłużnika (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r., V CKN 500/00). Roszczenie regresowe, ze względu na swą naturę prawną, staje się wymagalne już z chwilą powstania, czyli zaspokojenia wierzyciela w części przekraczającej "udział" regresowy dłużnika.

Kończąc, okoliczność, że były małżonek spłacił kredyt przed terminem nie daje mu podstaw do żądania zwrotu od byłego małżonka przypadającej na niego części kredytu spłaconego przed terminem, w którym wymagalna była spłata na rzecz banku. Przyjmuje się, że czyny lub zaniechania dłużnika solidarnego, który zaspokaja dług nieistniejący lub istniejący w niższej wysokości, nie mogą pogorszyć położenia prawnego współdłużników solidarnych w stosunkach między dłużnikami i nie uprawniają do żądania od nich zwrotu nienależnej zapłaty. Ewentualne rozliczenia spłaconego kredytu można dochodzić w sprawie o podział majątku.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.