Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Podział majątku gospodarstwa rolnego po rozwodzie i przyznanie go byłemu mężowi albo żonie bez rozliczenia, za darmo, bez spłaty i dopłaty

Stosownie do treści art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Z chwilą ustania małżeństwa dotychczasowa wspólność łączna przekształca się we wspólność ułamkową. Co do zasady, do podziału majątku objętego uprzednio wspólnością ustawową w zakresie nie uregulowanym w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, art. 46 KRO odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów art. 1035-1046 KC, dotyczących działu spadku. Z kolei art. 1035 KC zawiera odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów art. 1036-1046 KC, czyli do przepisów art. 195-221 KC

Zgodnie z art. 1037 § 1 KC w zw. z art. 46 KRO podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z nich. Sądowy podział majątku powinien obejmować cały majątek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do jego części (art. 1038 § 1 KC w zw. z art. 46 KRO). W postępowaniuo podział majątku wspólnego Sąd ustala jego skład i wartość (art. 684 KPC w zw. z art. 567 § 3 KPC).

Zasadą jest natomiast, że podział majątku wspólnego obejmuje przedmioty majątkowe, które były składnikami tego majątku w chwili ustania wspólności ustawowej i które istnieją w chwili dokonywania podziału majątku wspólnego. Nie uwzględnia się zatem przedmiotów, które były objęte wspólnością, ale które zostały zbyte, przy czym wskazuje się, że istotne znaczenie ma sposób zbycia lub zużycia tych przedmiotów. Przedmioty majątkowe zbyte lub zużyte w sposób prawidłowy nie są uwzględniane przy dokonywaniu podziału, natomiast przedmioty majątkowe, które zostały zbyte lub zużyte bezpodstawnie albo roztrwonione, a także przedmioty, które nie weszły do wspólności z winy jednego z małżonków są uwzględniane przy dokonywaniu podziału w ten sposób, że ich wartość zaliczana zostaje na poczet udziału tego z małżonków, którego zawinione zachowanie spowodowało uszczuplenie majątku wspólnego (por. Skowrońska – Bocian E., Rozliczenia majątkowe małżonków, s. 218).

W pierwszej kolejności sąd ustala jakie przedmioty majątkowe podlegają podziałowi. Jako zasadę przyjmuje się, że w toku postępowania o podział majątku wspólnego rozliczeniu podlega całość stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej. Przedmiot podziału stanowią składniki majątku wspólnego należące do niego w chwili ustania wspólności a istniejącew chwili dokonywania podziału (postanowienie SN z dnia 27.08.1979 r., sygn. III CRN 137/79, OSNC 1980/2/33, uzasadnienie uchwały SN z dnia 19.05.1989 r., sygn. III CZP 52/89, OSNC 1990/4-5/60i postanowienia SN z dnia 07.04.1994 r., sygn. III CZP 41/94), przy czym przedmiotem podziału są wyłącznie aktywa. Następnie Sąd ustala wartość rynkową praw w chwili podziału.

Podział majątku gospodarstwa rolnego po rozwodzie i przyznanie go byłemu mężowi albo żonie bez rozliczenia, za darmo, bez spłaty i dopłaty Poznań Warszawa

Zgodnie z art. 31 § 1 KRO majątkiem wspólnym objęte są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Wejście do majątku wspólnego nie jest uzależnione od sposobu nabycia określonego przedmiotu majątkowego. Wspólnością objęte są przedmioty nabyte w sposób pierwotny i pochodny, w drodze czynności prawnej, z mocy samego prawa, na podstawie decyzji administracyjnej, orzeczenia sądowego lub innego zdarzenia, z którym ustawa wiąże nabycie prawa. Z powyższego wynika zatem, że o wejściu określonego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego decydują kryteria obiektywne.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. Zastosowanie cytowanego przepisu wymaga zatem wykazania, że jeden z małżonków w trakcie trwania wspólności majątkowej poczynił nakłady z majątku odrębnego na majątek wspólny lub odwrotnie albo też dług jednego tylko z małżonków został spłacony z majątku wspólnego.

Z drugiej strony w postępowaniu o podział majątku wspólnego, poza rozliczeniem nakładów wydatków poczynionych z majątku odrębnego na majątek wspólny i z majątku wspólnego na majątek odrębny w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej następuje także rozliczenie nakładów wydatków dokonanych przez każde z byłych małżonków w okresie od ustania wspólności do chwili podziału majtku wspólnego. Sąd w postępowaniu działowym dokonuje więc m.in. rozliczeń z tytułu długów obciążających majątek wspólny i spłaconych w okresie między ustaniem wspólności a dokonaniem podziału majątku dorobkowego (orzeczenie SN z dnia 9.09.1976 r., III CRN 83/76, OSPiKA 1977/9/157 i orzeczenie SN z dnia 19.12.1977 r. III CZP 85/77 OSNCP 1978/5/90). Jednocześnie wskazać trzeba, że do żądań z okresu po ustaniu wspólności nie ma już zastosowania art. 45 k.r. i o., który reguluje zwrot nakładów majątku odrębnego na majątek wspólny małżonków, a zatem zwrot nakładów czynionych w trakcie trwania wspólności majątkowej. Do rozliczeń między małżonkami z tytułu wydatków i nakładów dokonanych przez jedno z nich w czasie od chwili ustania wspólności do chwili podziału majątku wspólnego – zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 42 k.r. i o. – zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych, w tym przede wszystkim art. 207 zd. 2 KC Rozliczenie z tego tytułu następuje co prawda w postępowaniu o podział majątku wspólnego, jednakże procesową podstawę tego rozliczenia stanowią przepisy art. 686 KPC w zw. z art. 567 § 3 KPC, a nie art. 567 § 1 KPC

Podział gospodarstwa rolnego po rozwodzie i przyznanie go byłemu mężowi albo żonie bez rozliczenia, za darmo, bez spłaty i dopłaty Poznań Warszawa

Zgodnie z art. 43 § 1 KRO oboje małżonkowi mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Ustaleniem zakresu pojęcia ważnych powodów zajmował się wielokrotnie Sąd Najwyższy. W orzeczeniu z dnia 5.10.1974 roku, III CRN 190/74, wyjaśnił, że przy ocenie istnienia „ważnych powodów” w rozumieniu art. 43 KRO należy mieć na uwadze całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą przez swój związek założyli. Z kolei w orzeczeniu z dnia 26.11.1973 roku, III CRN 227/73, OSNC 1974/11/189 SN wskazał, że art. 43 § 2 KRO może mieć zastosowanie nie w każdym wypadku faktycznej nierówności przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego, lecz tylko w tych wypadkach, gdy małżonek, przeciwko któremu skierowane jest żądanie ustalenia nierównego udziału, w sposób rażący lub uporczywy nie przyczynia się do powstania dorobku stosownie do posiadanych sił i możliwości zarobkowych.

Ważne powody dotyczą zatem kwalifikacji zachowania drugiego małżonka oraz spowodowanych przez niego takich stanów rzeczy, które stanowią przyczynę niższej wartości majątku wspólnego niż ta, która wystąpiłaby, gdyby postępował właściwie. Chodzi tutaj przede wszystkim o nieprawidłowe, rażące lub uporczywe nieprzyczynianie się do zwiększania majątku wspólnego, pomimo posiadanych możliwości. Nieprawidłowe postępowanie polegać może na rażącym i odbiegającym od obiektywnych wzorców braku staranności o zachowanie istniejącej już substancji majątku wspólnego. Przyjmuje się natomiast, że nie stanowią ważnych powodów okoliczności niezależne od małżonka i przez niego niezawinione, w szczególności związane z nauką, chorobą czy bezrobociem. Ocena ważnych powodów musi być zatem kompleksowa, ponieważ częściowe tylko negatywne postępowanie może być skutecznie skompensowane inną, pozytywną formą aktywności, kształtującą majątek wspólny.

Sąd Najwyższy wskazał także, że w niejednakowym przyczynianiu się małżonków do powstania majątku wspólnego mieszczą się okoliczności natury majątkowej, zaś ważnymi powodami są względy natury etycznej, które sprawiają, że w danych okolicznościach równość udziałów małżonków w majątku wspólnym wyraźnie kolidowałaby z zasadami współżycia społecznego.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego wyrażonego w postanowieniu z dnia 30 listopada 1972 r., III CRN 235/72, OSNCP 1973, nr 10, poz. 174, że: „Jeżeli małżonek w sposób rażący lub uporczywie, pomimo posiadanych sił oraz możliwości zarobkowych, nie przyczynia się odpowiednio do tych możliwości do powstania majątku wspólnego, drugi małżonek może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku”. Należy zatem wskazać, że okoliczność nieprzyczyniania się do powiększania majątku wspólnego nie jest nigdy sama w sobie wystarczająca, ponieważ konieczne jest ponadto wystąpienie skutku w postaci braku równego przyczynienia się do powstania majątku wspólnego. Rażące lub uporczywie nieprzyczynianie się stanowi w istocie „ważny powód”, czyli pierwszą przesłankę ustalenia nierównych udziałów.

Warto podkreślić, że art. 43 KRO stanowi podstawę do przyjęcia domniemania równego przyczynienia się obojga małżonków do powstania majątku wspólnego. W związku z tym na małżonku wnoszącym o ustalenie nierównych udziałów spoczywa ciężar dowodu, że stopień jego przyczynienia się był większy. Dowód dotyczący różnego stopnia przyczynienia się dotyczy przede wszystkim skutku postępowania małżonków i nie może ograniczać się do wykazania tylko zbyt niskiej staranności o powiększanie majątku. Ustalając nierówne udziały małżonków w majątku wspólnym sąd ma obowiązek brać pod uwagę także nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci oraz we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zauważyć również trzeba, co podkreślono w doktrynie, że w przypadku badania wystąpienia przesłanek z art. 43 KRO należy stosować zasadę zawinienia, działającą na niekorzyść małżonka postępującego nagannie. Jeżeli nie przyczynił się on do powstania majątku wspólnego, jego udział będzie odpowiednio niższy.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

W przedmiotowej sprawie nie było w zasadzie sporu co do składu i ostatecznie – po opinii biegłego z zakresu szacowania (…) – co do wartości tychże. Wprawdzie wnioskodawca początkowo kwestionował opinię biegłego ale po złożeniu przez biegłego wyjaśnień na rozprawie więcej zarzutów nie zgłoszono . Nie wniesiono także o powołanie dowodu z opinii innego biegłego. W ocenie sądu sporządzona przez biegłego opinia jest rzetelna i w pełni miarodajna. Wycena biegłego posłużyła sądowi do ustalenia wartości całej nieruchomości i poszczególnych działek wchodzących w jej skład.

Sporny w niniejszej sprawie od początku był głównie sposób podziału majątku. Wnioskodawca konsekwentnie domagał się przyznania całego gospodarstwa rolnego na swoją rzecz i to bez jakichkolwiek spłat na rzecz uczestniczki postepowania z uwagi na zgłoszony zarzut nierównych udziałów stron w majątku wspólnym. Uczestniczka domagała się natomiast przyznania na jej rzecz działki o nr geod. (…) o pow.7,63 ha.

Podział majątku gospodarstwa rolnego po rozwodzie i przyznanie go byłemu mężowi albo żonie bez rozliczenia, za darmo, bez spłaty i dopłaty

Biegła w sporządzonej opinii stwierdziła, że ewentualny podział gospodarstwa rolnego nie będzie sprzeczny z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. W realiach przedmiotowej sprawy uczestniczka postępowania składając zeznania w charakterze strony jednoznacznie oświadczyła, że jej centrum życiowe jest w Anglii. Tam pracuje i mieszka w bliskiej odległości od dzieci. Nie zamierza wracać do kraju. Optując za fizycznym zniesieniem współwłasności nieruchomości uczestniczka sugerowała, że chciałaby zachować jej część nie dla siebie, bo nie zamierza uprawiać ziemi , a dla dzieci, które może kiedyś wrócą do Polski.

Powyższe stanowisko uczestniczki postępowania nie mogło być zaakceptowane przez sąd. Sprawa o podział majątku wspólnego toczy się bowiem pomiędzy byłymi małżonkami i to ich potrzeby oraz usprawiedliwiony okolicznościami sprawy interes musi mieć na uwadze sąd. Dodatkowym ograniczeniem są przepisy dotyczące sposobu zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego wymienione w kodeksie cywilnym i ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

Prawdą jest, że aktualnie wnioskodawca także nie prowadzi gospodarstwa rolnego osobiście. Uprawą ziemi zajmują się obecnie sąsiedzi (okoliczność bezsporna). Wnioskodawca jednak deklarował, że zamierza przy pomocy rodziny utrzymać gospodarstwo i je rozwijać. Niezależnie od realności tych deklaracji stanowisko T. G. (2) było konsekwentne przez cały tok postępowania sądowego.

Uwzględniając powyższe ustalenia sąd uznał , że zasadnym jest przyznanie całego gospodarstwa rolnego (…) zgodnie z jego wnioskiem. Takie rozwiązanie implikuje rzecz jasna konieczność spłaty byłej małżonki .

W myśl art. 684 KPC , który z mocy art. 567 § 3 KPC znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie , sąd ustala skład i wartość majątku wspólnego. Skład ten został w zasadzie zgodnie ustalony przez strony postępowania, które też ostatecznie nie kwestionowały ustalonej przez biegłego sądowego wartości nieruchomości. Uczestniczka postępowania ostatecznie nie wnosiła o zaliczenie w skład majątku dorobkowego maszyn i urządzeń rolniczych pozostających w tym gospodarstwie w chwili opuszczenia przez nią nieruchomości. Sam uczestnik wskazywał, że ruchomości te zbył w trakcie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej i spożytkował na swoje potrzeby, nie mogąc z powodu utraty zdrowia i sił dalej prowadzić gospodarstwa.

Biegły M. D. (2) w opinii pisemnej  ustalił wartość gospodarstwa rolnego na kwotę 356 420 zł. W toku przesłuchania na rozprawie biegły w całości podtrzymał wszystkie wnioski zawarte w opinii pisemnej. W sposób przekonywujący wskazał powody wzrostu ceny gospodarstwa w stosunku do opinii sporządzonej w poprzednim postepowaniu . W zestawieniu z twierdzeniami biegłego stanowisko wnioskodawcy jawi się wyłącznie jako gołosłowna polemika . Ostatecznie zresztą wnioskodawca nie żądał powołania innego biegłego.

W ocenie sądu natomiast opinia biegłego jest rzetelna , a jego wnioski logicznie i rzeczowo umotywowane. Trudno zaaprobować stanowisko wnioskodawcy, że panująca pandemia w sposób radykalny wpłynęła na rażące obniżenie cen nieruchomości. Przeczą temu statystyki oraz przedstawione przez biegłego porównawcze transakcje.

Zważywszy na przyznanie całego gospodarstwa rolnego wnioskodawcy powstał po jego stronie obowiązek spłaty udziału uczestniczki postepowania.

Podział gospodarstwa rolnego po rozwodzie i przyznanie go byłemu mężowi albo żonie bez rozliczenia, za darmo, bez spłaty i dopłaty Poznań Warszawa

Obowiązek wykazania przesłanek uzasadniających ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym spoczywa na tym z małżonków, który zgłosił wniosek o ustalenie nierównych udziałów. Wnioskodawca nie wykazał istnienia przesłanek do ustalenia jakiegokolwiek stopnia nierówności stron w majątku dorobkowym. Z zeznań przesłuchanych w sprawie świadków –wspólnych dzieci stron wynika, że uczestniczka postępowania w równym stopniu co wnioskodawca przyczyniła się do powstania majątku dorobkowego. Okoliczność, że uczestniczka od 2008 roku- tj. od wyjazdu do Wielkiej Brytanii nie pracowała w gospodarstwie rolnym, nie stanowi przesłanki do czynienia takich ustaleń. Sąd nie dał w tym zakresie wiary świadkowi- M. G. (zeznania- k.36-37) i twierdzeniom wnioskodawcy. Zeznania tego świadka pozostają w rażącej sprzeczności z zeznaniami innych przesłuchanych w sprawie świadków: S. G. i P. G. – wspólnych dzieci stron. W ocenie sądu zeznania siostry wnioskodawcy , która rzadko i tylko gościnnie bywała w domu stron są niewiarygodne. Nacechowane są wyjątkową niechęcią do uczestniczki postępowania i pozostają całkowicie bezkrytyczne wobec postawy wnioskodawcy. Takie zeznania nie mogą służyć za podstawę rozstrzygnięcia sądu. Wobec powyższego, wniosek o ustalenie nierównych udziałów należało oddalić, jako całkowicie bezzasadny. Taki pogląd wyraził także Sąd Okręgowy w Olsztynie w uzasadnieniu postanowienia uchylającego sprawę do ponownego rozpoznania.

Wartość majątku stron ustalona została na kwotę 356 420 zł a więc udziały stron w majątku dorobkowym odpowiadają kwocie 178 210 zł i taką kwotę należało zasądzić na rzecz uczestniczki T. G. (1). Sąd ustalił, że płatność tej kwoty powinna nastąpić w terminie 12 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w tej sprawie. Sąd nie uwzględnił wniosku o rozłożenie płatności tej kwoty na raty , płatne w tak odległych terminach jak żądał tego wnioskodawca.

Wnioskodawca od początku postępowania domagał się przyznania całego gospodarstwa na swoją rzecz. Lansując taki sposób podziału majątku wspólnego wnioskodawca powinien był liczyć się z obowiązkiem spłaty byłej żony i z tym, że tego faktu nie można odwlekać w nieskończoność. Wzgląd wyłącznie na interes jednej strony postępowania nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Obie strony postępowania zasługują na możliwość czerpania korzyści z posiadanego majątku i uzyskanie tego efektu w rozsądnym terminie , który pozwoli im odczuć pozytywne tego efekty. Postanowienie Sądu Rejonowego – I Wydział Cywilny z dnia 29 października 2020 r. I Ns 429/19

Podział gospodarstwa rolnego po rozwodzie i przyznanie go byłemu mężowi albo żonie bez rozliczenia, za darmo, bez spłaty i dopłaty

Sąd postanowił:

1. Dokonać podziału majątku wspólnego wnioskodawcy E. G. i uczestniczki postepowania T. G. (1), w skład którego wchodzi zabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie 18 W., gmina B., składająca się z działek o numerach: (…) o powierzchni łącznej 13,58 ha, opisana w KW (…) o wartości 356 420, 00 zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych) – w ten sposób, że prawo własności opisanej nieruchomości przyznać na rzecz E. G..

2. Oddalić wniosek o ustalenia nierównych udziałów stron w majątku wspólnym.

3. Tytułem spłaty udziału w majątku wspólnym zasądzić od wnioskodawcy E. G. na rzecz uczestniczki postępowania T. G. (1) kwotę 178 210 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych) płatną w terminie 12 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie do dnia zapłaty.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu