Przyczynianie się dziecka do pokrywania kosztów utrzymania domu i rodziny

Przyczynianie się dziecka do pokrywania kosztów utrzymania domu i rodziny

Dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie. Dotyczy to zarówno dzieci pozostających pod władzą rodzicielską, jak i dzieci, które skończyły 18 lat.

Aktualizacja obowiązku przyczyniania się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny następuje, gdy dziecko osiąga dochody z własnej pracy. Nie ma znaczenia, czy jest to zarobek wynikający z umowy o pracę, czy też umowy o dzieło czy też umowy zlecenia. Należy przyjąć, że dotyczy to wszelkich dochodów osiąganych przez dziecko w ramach prowadzonej działalności zarobkowej. Wykonywanie obowiązku przyczyniania się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny zwykle następować będzie w postaci pieniężnej, natomiast formy niepieniężne wejdą w grę wówczas, gdy dziecko otrzymuje dochody w postaci rzeczowej.

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, a zatem m.in. dziecko pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów postanowi inaczej.

Pamiętajmy, że zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła lat 16. Dopuszczalne jest zatrudnianie młodocianych pracowników, czyli osób, które ukończyły lat 16, a nie przekroczyły lat 18, w przypadkach wskazanych w dziale dziewiątym kodeksu pracy.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (121 votes)

Dodaj komentarz