Obniżenie i zmniejszenie alimentów na dzieci z powodu otrzymywania renty

Obniżenie i zmniejszenie alimentów na dzieci z powodu otrzymywania renty

W myśl art. 133 § 1 KRO do świadczeń alimentacyjnych względem dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, zobowiązani są ich rodzice, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W kontekście powyższego należy zauważyć, że obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, w szczególności przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletności, nie jest także związany z żadnym konkretnym stopniem wykształcenia, gdyż jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy jego trwanie, jest możliwość samodzielnego utrzymania się dziecka (por. wyrok SN z dnia 14.11.1997, sygn. akt III CKN 217/97).

Wykładni przepisu art. 133 § 1 KRO dokonywać należy w nawiązaniu do art. 96 KRO, który wyznacza zakres potrzeb dziecka, jakie powinny być przez rodziców zaspokajane, i zgodnie z którym rodzice zobowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do jego uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa. Nie budzi wątpliwości, że każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci mieszkania, wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież,

Podkreślenia jednak wymaga, iż zgodnie z art. 135 § 1 KRO zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumie się nie tyko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana do alimentacji może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Możliwości zarobkowe zobowiązanego nie mogą być zatem zawsze utożsamiane z faktycznie osiąganymi zarobkami. Obejmują one także wysokość zarobków, które zobowiązany jest w stanie uzyskać, lecz których nie osiąga z przyczyn nie zasługujących na usprawiedliwienie.

Obniżenie i zmniejszenie alimentów na dzieci z powodu otrzymywania renty Poznań

Zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego można żądać w razie zmiany stosunków (art. 138 KRO), przy zachowaniu reguł wynikających z art. 135 KRO. Poprzez pojęcie „stosunków” należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. Zatem zmiana stosunków to zmiana okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego - rozumie się przez to zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, które uzasadniają potrzebę skorygowania -zmniejszenia lub zwiększenia- wysokości świadczeń alimentacyjnych. Należy wziąć pod uwagę okoliczności mogące świadczyć o zmianie stosunków majątkowych stron takie jak: zmiana stosunków własnościowych powodująca utratę bądź zwiększenie majątku, okoliczności świadczące o zmianie możliwości zarobkowych stron, a także stan faktyczny. Zaznaczyć trzeba, że zmiana stosunków będąca podstawą do zmiany orzeczenia musi zaistnieć po uprawomocnieniu się wyroku, w którym zasądzono alimenty (wyrok SN z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie o sygn. akt I CKN 274/99).

Podkreślenia wymaga, że zmiana orzeczenia alimentacyjnego na podstawie art. 138 KRO jest dopuszczalna tylko w razie zmiany stosunków powstałych po wydaniu tego orzeczenia i porównania stanu istniejącego w dacie uprzedniego orzeczenia ze stanem obecnym. Przy czym dowodzenie w przedmiocie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych zobowiązanego ma na celu wykazanie zmian w tym zakresie i nie może zmierzać do polemiki z ustaleniami poczynionymi w poprzedniej sprawie, które jak już wskazano objęte są powagą rzeczy osądzonej.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

W ocenie Sądu, przeprowadzone w niniejszej sprawie postępowanie dowodowe w sposób jednoznaczny wykazało, że od ostatniego orzeczenia określającego obowiązek alimentacyjny powoda wobec pozwanej upłynęło 9 lat, na przestrzeni których nastąpiła istotna zmiana w zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych A. L.. W tamtym czasie A. L. był osobą czynną zawodowo, pracował jako starszy marynarz i uzyskiwał dochód w wysokości 1700 USD. Natomiast aktualnie, z uwagi na stan zdrowia, powód przebywa na rencie w wysokości 1280 zł miesięcznie. Nie może dłużej pracować jako marynarz i uzyskiwać dochodów w dotychczasowej wysokości. Tym niemniej aktualnie nie jest on już osobą całkowicie niezdolną do pracy, ale jedynie częściowo. Oznacza to, że nie jest kategorycznie wykluczone podjęcie przez niego pracy zarobkowej. W tym kontekście powód wskazał jedynie dwóch potencjalnych pracodawców, u których szukał zatrudnienia. Nie ulega zatem wątpliwości, iż powinien zintensyfikować swoje starania o uzyskanie zatrudnienia, chociażby w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wymiernie wpłynęłoby to na wysokość jego dochodu. Z drugiej strony, w porównaniu ze stanem faktycznym sprzed 9 lat, powód, jak sam przyznał, nie ma już na utrzymaniu nikogo, poza pozwaną. Stąd wszystkie swoje dochody może przeznaczać na utrzymanie własne i pozwanej. Po zaspokojeniu własnych potrzeb aktualnie pozostaje powodowi do dyspozycji kwota 355 zł miesięcznie, która stosownie wzrosłaby po uzyskaniu przez niego zatrudnienia.

Obniżenie i zmniejszenie alimentów na dzieci z powodu otrzymywania renty Poznań

Natomiast brak jest podstaw do uwzględnienia po stronie kosztów utrzymania powoda tych, które są związane z prowadzonym wobec niego postępowaniem egzekucyjnym. Należy bowiem wskazać, iż postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte wobec powoda z uwagi na brak dobrowolnego wywiązywania się przez niego z obowiązku alimentacyjnego wobec córki. Trzeba także zauważyć, że fakt, iż powód posiada zaległość z tytułu nieuiszczania alimentów na rzecz pozwanej, nie może wpływać na ocenę jego stanu majątkowego, albowiem jest to okoliczność zawiniona przez powoda. Nie może on zatem na tej podstawie korzystać z dobrodziejstwa zmniejszenia swojego zakresu alimentacji.

Ponadto, Sąd nie dostrzega konieczności każdorazowego odbywania zarówno przez powoda, jak i przez pozwaną, prywatnych wizyt u lekarzy specjalistów. Taka konieczność może istnieć tylko w wypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia i niemożności skorzystania w tym momencie z wizyty refundowanej przez NFZ. Natomiast konieczność oczekiwania na pozostałe, profilaktyczne wizyty u lekarzy specjalistów, refundowane przez NFZ, nie jest odosobniona i incydentalna w przypadku stron tego postępowania, ale dotyczy wszystkich ubezpieczonych. Ponadto, polski system ochrony zdrowia przewiduje zróżnicowane długości oczekiwania na refundowane wizyty lekarskie i rehabilitacje w zależności od stanu zdrowia pacjenta. Jeżeli zatem pacjent nie został zakwalifikowany do wizyt w krótszym czasie, to znaczy, że nie są one niezbędne. Istota wizyt profilaktycznych, które odbywają się cyklicznie, polega na tym, że można nawet z bardzo dużym wyprzedzeniem zapisać się na wizytę, która nastąpi we właściwym terminie. Środki wydatkowane na inne, dodatkowe wizyty, nie stanowią zatem wydatków usprawiedliwionych.

Przy uwzględnieniu powyższego, a także kosztów własnego utrzymania, jakie w toku postępowania przedstawił powód, należy stwierdzić, iż ma on możliwość świadczenia na utrzymanie córki kwoty 600 zł miesięcznie, jaka pozostawałaby mu przy pełnym wykorzystaniu jego możliwości zarobkowych.

Z drugiej strony Sąd zważył, iż na przestrzeni minionych 9 lat od poprzedniego orzekania w przedmiocie alimentów zwiększyły się również usprawiedliwione potrzeby pozwanej z kwoty 1566 zł do kwoty 2220 zł, czyli o 654 zł miesięcznie. Decydując się jednak w toku niniejszego postępowania na podjęcie II stopnia studiów dziennych w innym mieście, podczas gdy w S. jest dostępny ten sam kierunek tylko o innych specjalizacjach, pozwana doskonale znała aktualną sytuację zdrowotną i zarobkową pozwanego, wobec czego powinna była liczyć się z możliwością uzyskiwania od niego niższych alimentów. Ponadto pozwana jest osobą pełnoletnią, dlatego powinna korzystać z pomocy finansowej nie tylko powoda, ale także swojej matki, i to nie w częściach równych, ale takich, jakie odpowiadają indywidualnym możliwościom zarobkowym i majątkowym każdego z nich.

Mając na uwadze powyższe, Sąd obniżył alimenty ustalone ugodą sądową zawartą w dniu 3 grudnia przed Sądem Rejonowym od powoda A. L. na rzecz pozwanej S. L. z kwoty po 800 zł miesięcznie do kwoty po 600 zł miesięcznie, płatne z góry do 20. dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. Wyrok Sądu Rejonowego - VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 28 stycznia 2019 r. VIII RC 278/18

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (79 votes)